info
Нива (5)ЛТ1ЛТ2ЛТ3ЛТ4ЛТ5
НАЧИНАЕЩСРЕДНО НАПРЕДНАЛМЛАД ПРОФЕСИОНАЛИСТОПИТЕН ПРОФЕСИОНАЛИСТЕКСПЕРТ
Компетентности (8) Дескриптори Дескриптори Дескриптори Дескриптори Дескриптори
1. Прèносна компетентност
разбиране на изходния текстможе да разбира изходен текстможе да разбира литературен изходен текстможе да разбира в детайли литературен изходен текст--
идентифициране на проблеми на преводаможе да идентифицира проблеми на преводаможе да идентифицира проблеми на литературния преводможе да предлага няколко решения на проблеми на литературния превод--
познания за стратегии за преводзнае няколко стратегии за преводразбира импликациите на стратегиите за превод---
прилагане на стратегии за превод-може да прилага адекватно стратегии за преводможе да прилага стратегии за превод с определена цел--
създаване на текстове на целевия езикможе да създава текстове на целевия езикможе да създава литературни текстове на целевия езикможе да създава литературни текстове на целевия език съобразно издателски стандарти--
обосноваване на превода-може да обосновава отделни избори и решения-може да обосновава собствения си превод като кохерентно цяло-
подход към превода-може да различава подходи при преводможе да опише собствения си подход при преводможе да приложи даден подход при преводможе да разсъждава върху подхода си в предговор или коментар към превод
литературна креативност--развива способност да намира решения и да прави избори отвъд изучените процедури и методиможе да намира решения и да прави избори отвъд изучените процедури и методиоптимална креативност
2. Езикова компетентност
владеене на изходния езикОЕЕР B2 за четенеОЕЕР C1 за четене---
владеене на целевия езикОЕЕР C1 за четене и писанеОЕЕР C2 за четене и писане---
владеене на езика на литературата владеене на езиковите разновидности (може да разпознава (белезите на) езика на литературатаможе да възпроизвежда литературни стиловеможе да използва подходящ литературен стилвладее свободно различни литературни стилове-
владеене на езиковите разновидности (диалект, социолект и др.)може да разпознава езиковите разновидностиможе да възпроизвежда езикови разновидностиможе да използва подходяща езикова разновидност--
3. Текстова компетентност
умения за анализ на текстможе да анализира текстове на изходния езикможе да анализира литературни текстове на изходния езикможе да анализира литературни текстове на изходния език от гледна точка на превода--
познания за литературните жанровепознава жанровата традиция на целевата литературна средапознава жанровата традиция на изходната литературна средаможе да работи със специфични жанрове и видове текстовеспециализира в поне един специфичен жанр-
познания за стилистичните особености на изходния текст-може да разпознава стилистичните особености на изходния текстразбира импликациите на различни стилистични особености--
прилагане на литературни техники-може да отговаря творчески на специфични предизвикателстваможе да възпроизвежда литературни техникиможе да възпроизвежда сложни литературни техники-
създаване на целеви текстове със стилистични особености-може да създава целеви текст в определен стилможе да предлага творчески решения на стилистични предизвикателстваможе да създава целеви текстове в различни стилове-
редакторски умения-може да поправя собствените си текстовеможе да поправя собствените си текстове съобразно издателски стандартиможе да редактира текстове съобразно издателски стандарти-
4. Евристична компетентност
търсене на справочни материалиможе да намира справочни материалиможе да намира специфични справочни материали---
използване на дигитални инструментизапознат е с различни дигитални инструментиможе да използва различни дигитални инструменти---
използване на справочни материалиможе да използва дигитални стратегии за търсенеможе да използва дигитални стратегии за търсене с оглед на превода---
документиране на изходни текстове-може да използва справочни материалиможе да използва справочни материали с оглед на превода--
сравняване на различни издания на един и същи текст-може да прави разлика между различни издания на един и същи текстможе да използва различни издания на един и същи текст с оглед на превода--
работа с критически апарат-може да работи с критически апарат---
5. Литературно-културна компетентност
положение на изходния текстможе да положи изходния текст в изходната културна средаима общи знания за литературната традиция в изходната културапознава добре литературната традиция на изходната култура--
положение на целевия текст-развива способност да полага целевия текст в литературната система на целевата култураможе да положи собствения си превод в целевата културапознава традицията на литературния превод в целевата културадопринася за традицията на литературния превод в целевата култура
подход към културно-специфичните елементиможе да разпознава културно-специфични елементиможе да разпознава културно-специфични елементи от гледна точка на преводаможе да предава адекватно културно-специфични елементи--
интеркултурни умениязабелязва различията между изходна и целева култура-може да предава адекватно различията между изходната и целевата култура--
интертекстуални умения-разпознава интертекстуални препраткиможе да предава адекватно интертекстуални препратки--
6. Професионална компетентност
информираност за професионални организации--запознат е с професионалните организации в работното си поле--
ориентация в издателския свят-ориентиран е най-общо в издателския святпознава издатели на литературни преводипознава издателските каталозиможе да пише вътрешни рецензии за издателства
информираност за програмите за субсидии на литература-запознат е с програмите за субсидии на литератураможе да кандидатства за субсидия за свой преводможе редовно да кандидатства за субсидии за свои преводи-
запознатост с финансовите, етичните и правните аспекти-запознат е най-общо с финансовите и етични аспекти на професиятазапознат е с финансовите, етичните и правните аспекти на професията--
познания за съвременните подходи към преводаориентира се в литературната критика на изходната културапознава модели и традиции в критиката на превода в целевата култураориентира се в актуалните дебати около преводаучаства в актуалните дебати около превода-
умения за работа в професионална мрежа-може да установява професионални контактиможе да изгражда професионална мрежа и да се възползва от преимуществата єима своя професионална мрежа-
дидактични умения--има основни дидактични уменияима добре развити дидактични уменияможе да преподава на преподаватели
продължаващо образование--взима опреснителни курсове--
предприемачески умения-може да спазва крайни сроковеима предприемачески уменияможе да бъде културен мениджър-
професионални умения--може да организира собствената си работаполучава поръчки за превод и пише паратекстове-
7. Оценъчна компетентност
оценъчни умения-може да оценява приблизително качеството на чужди преводиможе да оценява качеството на чужди преводиможе да оценява преводи систематичноможе да аргументира избори, направени в превод
избор на начин на оценяване--запознат е с различни начини на оценяванеможе да избира подходящ начин на оценяванеможе да прилага подходящ начин на оценяване
сравняване на преводиможе да открива разлики между преводиможе да тълкува разлики между преводи на един и същи текстможе да оценява разлики между преводиможе да практикува критика на превода-
оценяване на компетентността на преводачите--развива способност да оценява компетентността на преводачитеможе да определя нивото на преводачитеможе да прилага подходящ начин на оценяване
cаморефлексия--може да преценява собствената си компетентност в областта на литературния превод-преценява оптимално своята компетентност в областта на литературния превод
8. Изследователска компетентност
методология на изследването-може да използва изследователски методи---
познания за техниките на превода-може да разпознава различни техники на превода---
познания за теориите на превода-запознат е с различни теории на превода---
академични умения-може да анализира преводи на академично нивозапочва да се включва в дебата около превода--
познания за школи в областта на превода-запознат е с различни школи в областта на превода-прави високи приноси в дебата около преводаправи оригинални приноси в дебата около превода