info
Szintek (5)LT1LT2LT3LT4LT5
KezdőHaladó tanulóPályakezdő hivatásosHaladó hivatásosSzakértő
Kompetenciák (8) Deszkriptorok Deszkriptorok Deszkriptorok Deszkriptorok Deszkriptorok
1. Transzfer kompetencia
forrásszövegek megértésemegérti a forrásszövegetmegérti az irodalmi forrásszövegeketmélységükben megérti az irodalmi forrásszövegeket--
fordítási problémák felismerésefelismeri a fordítási problémátfelismeri a műfordítási problémáttöbbféleképpen meg tud oldani műfordítási problémákat--
fordítási stratégiákban való jártasságtöbb fordítási stratégiát ismerlátja a fordítási stratégiák következményeit---
fordítási stratégiák alkalmazása-megfelelően tud fordítási stratégiákat alkalmaznitervszerűen tud fordítási stratégiákat alkalmazni--
célnyelvi szövegek létrehozásalétre tud hozni célnyelvi szövegetlétre tud hozni célnyelvi irodalmi szövegetképes olyan irodalmi célszövegek létrehozására, amelyek elérik a kiadói színvonalat--
fordítás megindokolása-meg tudja indokolni az egyéni választásokat és döntéseket-teljes egészében meg tudja indokolni a fordítását-
fordítási szemlélet-meg tudja indokolni az egyéni választásokat és döntéseketfel tudja vázolni a saját fordítási szemléletétmagáévá tud tenni egy fordítási szemléletetképes reflektálni saját fordítási szemléletére a fordításának előszavában, vagy az ahhoz fűzött megjegyzésben
irodalmi kreativitás--kialakítja annak képességét, hogy a tanult folyamatokon és módszereken kívül is megoldásokat találjon és döntéseket hozzonképes a tanult folyamatokon és módszereken kívül is megoldásokat találni és döntéseket hoznioptimális kreativitási képességek
2. Nyelvi kompetencia
forrásnyelvi kompetenciaCEF B2 olvasás terén CEF C1 olvasás terén ---
célnyelvi kompetenciaCEF C1 olvasás és írás terén CEF C2 olvasás és írás terén ---
irodalmi kompetenciaképes felismerni az irodalmi nyelv jellemzőitképes irodalmi stílusokat alkalmazniképes egy megfelelő irodalmi stílust magáévá tenniképes magas szinten és megfelelő módon alkalmazni különböző irodalmi stílusokat-
nyelvi variációképes felismerni a nyelvi variációkatképes nyelvi variációkat alkalmazniképes egy megfelelő nyelvi variációt magáévá tenni--
3. Szövegkompetencia
szövegek elemzéseképes forrásszövegeket elemezniképes irodalmi forrásszövegeket elemezniképes irodalmi szövegeket a fordításra vonatkoztatva elemezni--
irodalmi műfajokban való jártasságismeri a célnyelv irodalmának műfaji hagyományaitismeri a forrásnyelv irodalmának műfaji hagyományaitérti a különböző műfajokat és szövegtípusokatlegalább egy irodalmi műfajnak szakértője-
a forrásszöveg stílusjegyeiben való jártasság-felismeri a forrásnyelvi szövegek stílusjegyeitképes különböző stílusjegyek értékelésére--
irodalmi technikák alkalmazása-kreatív módon tud a szöveg konkrét kihívásaira reagálniképes irodalmi technikákat alkalmazniképes komplex irodalmi technikákat alkalmazni-
stílusjegyeket tartalmazó célszövegek létrehozása-létre tud hozni egy célnyelvi szöveget egy adott stílusbanképes kreatív módon megoldásokat találni és választanilétre tud hozni célnyelvi szövegeket többféle stílusban-
szerkesztési ismeretek-képes szövegeket kiadási szinten átjavítaniképes mások szövegét analitikus-kritikus módon, kiadási szinten lektorálniképes saját szövegét analitikus-kritikus módon, kiadási szinten lektorálni-
4. Heurisztikus kompetencia
háttéranyag kereséseképes háttéranyagot találniképes specifikus háttéranyagot találni---
keresés az internetenismeri a digitális eszközöketképes használni a digitális eszközöket---
háttéranyag használataképes digitális keresési stratégiákat alkalmazniképes a fordításhoz szükséges digitális keresési stratégiákat alkalmazni---
forrásszövegek dokumentálása-képes használni a háttéranyagotképes a fordításra vonatkoztatva használni a háttéranyagot--
szövegkiadások megkülönböztetése-különbséget tud tenni szövegkiadások közöttképes a fordításra vonatkoztatva használni a szövegkiadásokat--
kritikai apparátus alkalmazása-képes alkalmazni a kritikai apparátust---
5. Irodalmi-kulturális kompetencia
a forrásnyelvi szöveg elhelyezkedéseel tudja helyezni a forrásnyelvi szöveget a forrásnyelvi kultúrábanáltalános ismeretei vannak a forrásnyelv irodalmi hagyományairóljól ismeri a forrásnyelvi kultúra irodalmi hagyományait--
a célnyelvi szöveg elhelyezkedése-kialakítja annak képességét, hogy a célnyelvi szöveget elhelyezze a célnyelvi kultúra irodalmi rendszerébenel tudja helyezni a fordítását a célnyelvi kultúrábanismeri a célnyelvi kultúra műfordítási hagyományaitközreműködik a célnyelvi kultúra műfordítási hagyományainak alakításában
kultúraspecifikus elemek megértéseképes felismerni a kultúraspecifikus elemeketképes felismerni a kultúraspecifikus elemeket a fordításra vonatkoztatvahatékonyan tudja kezelni a kultúraspecifikus elemeket--
interkulturális készségekképes felismerni különbségeket a forrásnyelvi és célnyelvi kultúrák között-hatékonyan tudja kezelni a különbségeket a forrásnyelvi és célnyelvi kultúrák között--
intertextuális készségek-képes felismerni az intertextuális utalásokathatékonyan tudja kezelni az intertextuális utalásokat--
6. Szakmai kompetencia
szakmai szervezetek ismerete--ismeri a szakmai szervezeteket --
kiadók ismerete-nagy vonalakban ismeri a kiadói helyzetetismer műfordításokat publikáló kiadókatismeri a kiadók profiljátkiadói szerkesztői jelentéseket ír
irodalmi pályázati alapok ismerete-ismeri az irodalmi pályázati alapokat képes pályázni az irodalmi alapokhoz --
anyagi, etikai és jogi szempontok ismerete-általános ismeretekkel rendelkezik az anyagi és etikai szempontokról ismeri az anyagi, etikai és jogi szempontokat --
aktuális fordítási szemléletek ismereteismeri a forrásnyelvi kultúra irodalomkritikájátismeri a célnyelvi kultúra fordításkritikai szokásait és hagyományaitlépést tart a fordítással kapcsolatos szakmai vitákkalrészt vesz a fordítással kapcsolatos szakmai vitákban-
kapcsolatépítési készségek-képes kapcsolatépítési tevékenységek kezdeményezéséreképes kiépíteni kapcsolati hálózatát, és kihasználni ennek előnyeitvan kapcsolati hálózata-
didaktikus készségek--rendelkezik alapvető didaktikai készségekkelteljes körű didaktikai készségekkel rendelkezikképes tanárokat oktatni
további képzés-- továbbképzésekre jár --
vállalkozói készségek-képes betartani a határidőketrendelkezik vállalkozói készségekkelképes kulturális vállalkozóként működni-
szakmai készségek--meg tudja szervezni a munkáját képes fordítási megbízásokat szerezni és paratextusokat írni -
7. Evaluatív kompetencia
evaluatív készségek-képes felmérni mások fordításainak értékétképes megítélni mások fordításainak értékétképes fordításokat szisztematikusan értékelniképes megindokolni a fordítás folyamán hozott döntéseket
az értékelés típusainak megválasztása--ismeri az értékelés típusait képes kiválasztani az értékelés megfelelő típusaitképes alkalmazni az értékelés megfelelő típusait
fordítások összehasonlításaképes felismerni a fordítások közötti különbségeketértelmezni tudja ugyanazon szöveg különböző fordításai közötti különbségeketértékelni tudja a fordítások közötti különbségeketképes a fordításkritikára-
a fordító szakmai képességeinek értékelése--kialakítja annak képességét, hogy más fordítók szakmai képességeit meg tudja ítélnimeg tudja ítélni a fordítók színvonaláttovább tudja adni a tudást
önreflexió--képes felmérni saját műfordítási kompetenciáját -optimálisan meg tudja ítélni saját kompetenciáját
8. Kutatási kompetencia
kutatási módszertan-képes kutatási módszertani irányzatokat alkalmazni---
fordítási technikák ismerete-meg tudja különböztetni és meg tudja nevezni a különböző fordítási technikákat---
a fordítás elméletének ismerete-több fordításelméleti irányzatot ismer---
tudományos készségek-tudományos szinten tud fordításokat elemezni---
a fordítástudomány elméleti rendszereinek ismerete-ismeri a fordítástudomány elméleti rendszereitelkezd eredeti gondolatokkal hozzájárulni a tudományág vitáihozkomplex hozzájárulásokkal gazdagítja a tudományág vitáitújító hozzájárulásokkal gazdagítja a tudományág vitáit