info
Niveaus (5)LT1LT2LT3LT4LT5
BeginnerGevorderdeBeginnend professionalProfessionalExpert
Competenties (8) Descriptoren Descriptoren Descriptoren Descriptoren Descriptoren
1. Transfercompetentie
begrip brontekstenkan bronteksten begrijpenkan literaire bronteksten begrijpenkan literaire bronteksten in detail begrijpen--
identificatie van vertaalproblemenkan vertaalproblemen identificerenkan literaire vertaalproblemen identificerenkan literaire vertaalproblemen op verschillende manieren oplossen--
kennis van vertaalstrategieënkent verschillende vertaalstrategieënkan (de implicaties van) vertaalstrategieën doorzien---
toepassing van vertaalstrategieën-kan geschikte vertaalstrategie bepalenkan (verschillende) vertaalstrategieën bewust inzetten--
productie doeltekstenkan een doeltekst producerenkan een literaire doeltekst producerenkan literaire doeltekst produceren op publicabel niveau--
verantwoording van de vertaling-kan individuele keuzes en beslissingen verantwoorden-kan haar/zijn vertaling als geheel verantwoorden-
vertaalopvatting-kan onderscheiden tussen verschillende vertaalopvattingenkan haar/zijn vertaalopvatting benoemenkan een vertaalopvatting selecterenkan over haar/zijn vertaalopvatting reflecteren in een voorwoord of commentaar bij een vertaling
literaire creativiteit--ontwikkelt de vaardigheid om oplossingen te vinden en keuzes te maken buiten aangeleerde procedures en methodeskan oplossingen vinden en keuzes maken buiten aangeleerde procedures en methodenoptimale creatieve vaardigheid
2. Talige competentie
brontaalcompetentieERK B2 voor lezen ERK C1 voor lezen ---
doeltaalcompetentieERK C1 voor lezen en schrijven ERK C2 voor lezen en schrijven ---
literaire taalkan (kenmerken van) literaire taal herkennenkan literaire stijlen toepassenkan een passende literaire stijl hanterenbeheerst verschillende soorten literaire stijl optimaal-
taalvariatiekan taalvarianten herkennenkan taalvarianten toepassenkan een passende taalvariant hanteren--
3. Tekstuele competentie
tekstanalytische vaardighedenkan bronteksten analyserenkan literaire bronteksten analyserenkan vertaalrelevante analyse maken van een literaire tekst--
kennis literaire genreskent genretradities in de doelcultuurkent genretradities in de broncultuurkan omgaan met specifieke genres en teksttypesspecialiseert zich in minimaal één genre-
kennis van stilistische kenmerken van een brontekst-kan stilistische kenmerken van een brontekst herkennenkan verschillende stilistische kenmerken evalueren--
toepassing van literaire technieken-kan creatief omgaan met specifieke uitdagingenkan literaire technieken toepassenkan complete literaire technieken toepassen-
productie van doelteksten met stilistische bijzonderheden-kan een doeltekst produceren in een bepaalde stijlkan op een creatieve manier oplossingen vinden en keuzes makenkan doelteksten produceren in verschillende stijlen-
redactionele vaardigheden-kan eigen tekst redigerenkan teksten redigeren op een publicabel niveaukan teksten persklaar maken-
4. Heuristische competentie
vermogen om te zoeken naar referentiemateriaalkan referentiemateriaal vindenkan specialistisch referentiemateriaal vinden---
vermogen om te zoeken op het internetkent digitale toolskan digitale tools gebruiken---
vermogen om referentiemateriaal te gebruikenkan digitale zoekstrategieën toepassenkan digitale zoekstrategieën vertaalrelevant toepassen---
vermogen om bronteksten te documenteren-kan referentiemateriaal gebruikenkan referentiemateriaal vertaalrelevant inzetten--
vermorgen om te differentiëren tussen tekstedities-kan onderscheiden tussen teksteditieskan met tekstedities vertaalrelevant omgaan--
gebruik van kritische apparaten-kan kritische apparaten gebruiken---
5. Literair-culturele competentie
situering van de brontekstkan een brontekst plaatsen in de broncultuurkent een aantal literaire tradities in de broncultuurkent literaire tradities in broncultuur goed--
situering van de doeltekst-ontwikkelt het vermogen om een doeltekst te situeren in het literaire bestel van de doelcultuurkan eigen vertaling situeren in de doelcultuurkent literaire tradities van de doelcultuurdraagt bij tot literaire vertaaltraditie in de doelcultuur
begrip van cultuurspecifieke elementenkan cultuurspecifieke elementen herkennenkan cultuurspecifieke elementen vertaalrelevant herkennenkan cultuurspecifieke elementen effectief inzetten--
interculturele vaardighedenkan verschillen tussen bron- en doelcultuur herkennen-kan effectief omgaan met verschillen tussen bron- en doelcultuur--
intertekstuele vaardigheden-kan intertekstuele referenties herkennenkan effectief omgaan met intertekstuele referenties--
6. Professionele competentie
kennis van vakverenigingen--kent vakverenigingen --
kennis van uitgevers-heeft globale kennis van het uitgeversveldkent uitgevers van literaire vertalingenkent fondsen van uitgeversschrijft leesrapporten voor uitgevers
kennis van literaire fondsen-is bekend met literaire fondsen kan beroep doen op literaire fondsen --
kennis van financiële en juridische aspecten-heeft globale kennis van financiële en ethische aspecten van het vak kent financiële, ethische en juridische aspecten van het vak --
kennis van heersende vertaalopvattingenkent literaire kritiek in de broncultuurkent vomen en tradities van vertaalkritiek in de doelcultuurkan het vertaaldebat volgenneemt deel aan het vertaaldebat-
netwerkvaardigheden-kan netwerkactiviteiten opzettenkan aan een netwerk deelnemen en de voordelen ervan benuttenbeschikt over een relevant netwerk-
didactische vaardigheden--beschikt over elementaire didactische vaardighedenbeschikt over goede didactische vaardighedenkan opleiders opleiden
verdere opleiding-- neemt opfriscursussen --
vaardigheden op gebied ondernemerschap-vermogen om deadlines te halenbeschikt over ondernemerskwaliteitenkan handelen als cultureel ondernemer-
professionele vaardigheden--kan haar/zijn werk organiseren kan vertaalopdrachten verwerven en parateksten schrijven -
7. Evaluatieve competentie
evaluatieve vaardigheden-kan kwaliteit andermans vertaling inschattenkan kwaliteit andermans vertaling beoordelenkan vertalingen systematisch beoordelenkan gemaakte vertaalkeuzes verantwoorden
selectie beoordelingsmethoden--kent vormen van beoordeling kan passende vormen van beoordeling selecterenkan passende vormen van beoordeling inzetten
vergelijking van vertalingenkan verschillen tussen vertalingen zienkan verschillen tussen vertalingen van dezelfde tekst interpreterenkan verschillen tussen vertalingen evaluerenkan vertaalkritiek uitoefenen-
beoordeling van vertaalvaardigheid--ontwikkelt het vermogen om vertaalvaardigheid te beoordelenkan het niveau van de vertaler inschattenkan vertaalexpertise doorgeven
zelfreflecterend vermogen--kan een inschatting maken van haar/zijn literaire vertaalvaardigheid -kan haar/zijn eigen competentieniveau optimaal inschatten
8. Onderzoekscompetentie
onderzoeksmethoden-kan onderzoeksmethoden toepassen---
kennis van vertaaltechnieken-kan vertaaltechnieken onderscheiden en benoemen---
kennis van vertaaltheorieën-kent verschillende vertaaltheorieën---
academische vaardigheden-kan vertalingen analyseren op een academisch niveau---
grondige kennis van vertaalwetenschappelijke scholen-kent verschillende vertaalwetenschappelijke scholenbegint bijdragen te leveren aan het vertaalwetenschappelijke debatheeft een stem in het vertaalwetenschappelijke debatvernieuwt het vertaalwetenschappelijke debat